Vojenské hodnosti: Rýchly prehľad a význam

Vojenské hodnosti: Rýchly prehľad a význam>

Vojenské hodnosti pomáhajú klasifikovať a jasne rozlišovať vojenských príslušníkov podľa ich zaradenia vyplývajúceho z ich skúseností a odbornosti. Hodnosti vojakov sa líšia podľa toho, v akej krajine sa nachádzate, prípadne v závislosti od danej organizácie (napríklad v prípade spolupráce v obrannej medzivládnej organizácie NATO a pod.). To, aké hodnosti majú príslušníci vojska, prezrádzajú ich uniformy, ale aj vojenské nášivky/patche. Zaujíma vás viac? 

V najbližších riadkoch sa dočítate všetko potrebné, ak googlite viac informácií k vojenským hodnostiam sk alebo vás dokonca zaujímajú staré vojenské hodnosti a odznaky.

Čo sú vojenské hodnosti a na čo slúžia?

Vojenské hodnosti predstavujú konkrétny stupeň v rámci hierarchie vojenských ozbrojených síl. Podľa danej hodnosti vojakov sa určuje postavenie, povinnosti, právomoci a taktiež autorita. Práve vďaka tejto hierarchii je vojsko a armádne zložky tej-ktorej krajiny organizované a predstavuje inštitúciu s jasnými a prehľadnými pravidlami. 

Význam vojenských hodností

Vojenské hodnosti presne určujú postavenie daného príslušníka vojenského zboru v celkovej organizovanej hierarchii. Vďaka tomu je jasne definované kto tu teraz velí. Každý stupeň hodnosti vojakov je dôležitý pre komplexné fungovanie organizácie a taktiež pre jej efektívne riadenie. Inak povedané, vďaka tomu aj v rámci vojska s desaťtisícmi vojakov pravá ruka vie, čo robí ľavá.

S hodnosťou vojaka vždy prichádzajú aj povinnosti a právomoci. Pri rozdelení úloh je teda omnoho jednoduchšie dosiahnuť výsledky a veľmi rýchlo rozdeliť procesy alebo komplikované vojenské operácie na dielčie úlohy. 

Hierarchia vojenských hodností navyše výrazne pomáha udržiavať disciplínu a poriadok v radoch vojakov. Základom je rešpektovanie autority nadradenej vojenskej hodnosti a jej príkazov. Vojsko však nie je systémom uzavretých úrovní. Vzdelávaním sa, uplynutím potrebného času a získavaním skúseností môžu vojaci postupovať na vyššie vojenské hodnosti.

Ako sa označujú hodnosti vojakov?

Na označenie vojenských hodností slúžia rôzne symboly a taktiež spôsoby, ako jednoducho už pri pohľade na uniformu rozoznať, akú hodnosť vojak má. Tie by mali byť vždy na viditeľnom mieste. Hovoríme najmä o prednej strane uniformy, vreckách alebo oblasti pliec v podobe rôznych výložiek. Okrem toho však zmenšená forma hodnosti môže zdobiť čiapku a iné súčasti kompletného výstroja vojaka. Príkladom sú: 

Symboly vojenských hodností

Vhodne umiestnené na viditeľnom mieste uniformy jasne vravia, do akej hodnosti sa vojak zaraďuje. Môžu to byť hviezdy, krížiky, vlnovky alebo rôzne iné symboly, ktoré danú hodnosť signalizujú. Príkladom sú známe hviezdičky v armáde Spojených štátov amerických. Kým americký generál nosí uniformu so štyrmi hviezdičkami, na uniforme plukovníka sa vyníma len jedna, zato veľká hviezda.

Vojenské výložky

Vojenské výložky sú malé pásy, ktoré sa  nachádzajú na ramenách uniformy.  Môžu byť odlíšene farebne, číslami, gombíkmi rôzneho typu alebo inými značkami, ktoré symbolizujú danú vojenskú hodnosť.

Patche

Patche, inak povedané malé textilné nášivky, sú ďalšou alternatívou pre zobrazenie príslušnej hodnosti vojaka. Nosia sa na rukávoch, prípadne na vreckách uniformy alebo v iných jej častiach. Aby sa dali pohodlne na uniformu priložiť a opäť v prípade potreby vymeniť, často sú v prevedení nášiviek na suchý zips.

Patch ČR

Medaily a odznaky

Okrem vyššie uvedených označení vojenskej hodnosti, môžu príslušníci vojska nosiť aj rôzne medaily a odznaky, ktoré odzrkadľujú ich príslušnosť k tej-ktorej armáde a ich výkony či ocenenia. Dokonca niektoré z týchto medailí môžu byť vnímané ako súčasť uniformy, pretože práve podávajú informácie o vojenskej hodnosti.

Odznaky vojenských hodností

Ako sme už spomenuli, hodnosti vojakov sa môžu v rámci každej krajiny líšiť. Aké vojenské hodnosti sú zaužívané v SR?

Vojenské hodnosti SR. Ktoré čo znamenajú?

Základný prehľad hierarchie vojenských hodností Ozbrojených síl Slovenskej republiky pozostáva z troch hlavných skupín – poddôstojníkov, dôstojníkov a generálov. Okrem toho je tu akýsi základ – takzvané mužstvo vojska. V každej z nich sú ďalšie konkrétne hodnosti vojakov, ku ktorým prináležia povinnosti a taktiež právomoci. S ohľadom na odslúženú dobu, vzdelania a skúsenosti môžu vojaci postupovať na vyššie a vyššie hodnosti a dosiahnuť tak značný postup. Toto je ich prehľad: 

Mužstvo ako základný kameň pre vojenské hodnosti v SR

 • vojak 1. stupňa
 • vojak 2. stupňa
 • slobodník
 • desiatnik

Mužstvo Ozbrojených síl SR tvoria vojaci, ktorí sa z pohľadu hierarchiu hodností nachádzajú na samom spodku pyramídy. Ide o vojakov 1.stupňa, prechádzajúcich základným výcvikom. Po jeho úspešnom absolvovaní prichádza na rad vojenská hodnosť vojak 2.stupňa. Člen vojska, ktorý musí byť v pohotovosti, podľa potreby pripravený nielen fyzicky a znalosťami, ale aj svojou výbavou. O niečo vyššie – najmä čo sa týka pripravenosti a taktiež zodpovednosti za nižšie postavených vojakov, je slobodník. Ešte o krôčik vyššie je v rámci hierarchie mužstva desiatnik. Ten zodpovedá nielen za seba, ale najmä pripravené kompletné mužstvo či dokonca velenie v prípade potreby.

Poddôstojnícke vojenské hodnosti v SR

Na vyššom postavení v rámci hierarchie Ozbrojených síl SR sú poddôstojníci. Konkrétne:

 • čatár
 • rotný
 • rotmajster
 • nadrotmajster
 • štábny nadrotmajster

Už z názvu vyplýva, že ide o hodnosti, ktoré majú za úlohu zodpovednosť za chod a fungovanie celej čaty/roty. A to nielen z pohľadu personálnych požiadaviek a výcviku, ale taktiež pre účely zabezpečenia technického a zbrojného zázemia vojenského oddielu. Zároveň musia poddôstojníci efektívne a zodpovedne vykonávať príkazy nadriadených, teda dôstojníkov a postarať sa o ich realizáciu práve vo svojej čate. Zabezpečujú dohľad nad doržiavaním disciplíny mužstva a plnením ich príkazov. 

Vojenské hodnosti SR

Dôstojnícke hodnosti vojakov na Slovensku

Dôstojníkov je z pohľadu vojenských hodností šesť. Siedmu hodnosť podporučíka zrušil zákon 512/2002 Z.z. V rôznych stupňov v hierarchii Ozbrojených síl Slovenskej republiky sú to:

 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník

Vvojenská hodnosť plukovníka zahŕňa velenie štábu operačného veliteľstva alebo akémukoľvek útvaru, ktorý armáda zahŕňa. Plukovníkovi a priamo zodpovedá podplukovník, vojenská hodnosť s povinnosťou veliť vyhradenej brigáde, práporu alebo nadzemnej letke. Majorovi, ktorý sa taktiež organizačne zúčastňuje na velení štábu alebo brigády podlieha vojenská hodnosť o priečku nižšie – kapitán. Ten velí rote a zabezpečuje špecifické činnosti v súlade s vyššie udelenými rozkazmi. Medzi najnižšie dôstojnícke hodnosti patria poručík a nadporučík, ktorí vykonávajú samostatné úlohy po poverení od vyššej hodnosti. 

Generáli – najvyššie vojenské hodnosti v SR

Ak si to rozoberieme smerom zhora nadol, na najvyššej priečke je vojenská hodnosť generál. Generálov je hneď niekoľko a vymenováva ich prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR. O jeden stupienok nižšie je generálporučík, ktorý sa zasadzuje v otázkach nielen národnej, ale aj nadnárodnej bezpečnosti. Veľkú časť zodpovednosti za činnosť armádnych zložiek im zverených nesú generálmajor a brigádny generál, ktorí velia pozemným jednodotkám, ale taktiež vysunutým armádnym úradom mimo územia SR. 

Pre úplne zhrnutie ide o nasledovné hodnosti generálov:

 • brigádny generál
 • generálmajor
 • generálporučík
 • generál

Pôvod hodnosti vojakov a staré vojenské hodnosti

Potreba vytvárať vo vojsku a ozbrojených silách štruktúru, vyplynula z logickej potreby organizovať tak zložitý útvar, akým armáda je. História hodností vojakov preto siaha do ďalekej minulosti. Na ich vývoj vplývali rôzne kultúrne, historické a iné spoločenské podnety, ktoré formovali charakter armády v danej krajine, ale taktiež v určitom období. Mnohé staré vojenské hodnosti už zanikli, keďže moderné ozbrojené sily majú inovovanú hierarchiu, prispôsobenú charakteru krajiny a potrebám armády.

Pre krátky prehľad spomenieme zaujímavé staré vojenské hodnosti v rôznych kútoch sveta a v odlišných obdobiach. 

Staré vojenské hodnosti

 • legát
 • tribún 
 • rytier
 • vojvoda 
 • maršal
 • konstábl
 • a pod.

Existuje ešte veľké množstvo vojenských hodností, ktoré už v určitej krajine zanikli pred dlhším obdobím, no v inej ešte stále tvoria efektívnu súčasť vojska (príkladom je hodnosť vojenský gubernátor).

Staré vojenské hodnosti v SR


Aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky prechádzali inováciami a zmenami, výsledkom čoho bolo zrušenie niektorých hodností alebo, naopak, ich vznik. Je to však prirodzený proces, ktorý vyplýva z potrieb efektívnejšie riadiť celé vojsko a dokázať adekvátne reagovať na akúkoľvek situáciu, pri ktorej sa vyžaduje zásah armády. Tu je niekoľko starých vojenských hodností, ktoré by ste momentálne v našej armáde nenašli:

 • podporučík – hodnosť zrušená v roku 2002
 • armádny generál – hodnosť zrušená v roku 2002 vznikom hodnosti generál

Podarilo sa vám zorientovať vo vojenských hodnostiach a ich význame? Veríme, že vám tento článok priniesol potrebný prehľad. Ak by ste si radi doplnili svoju zbierku nášiviek alebo odznakov, veľkú ponuku nájdete na www.armytex.sk .